Abra Kowalstwo

Switch to desktop Register Login

Tomasz Kujawa

Tomasz Kujawa

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Administrator strony.

URL strony:

Ogrodzenie posesji

piątek, 06 July 2012
Opublikowano w Artykuły

Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie posesji od strony drogi (tj. odległość od drogi) i czy trzeba zgłaszać remont takiego ogrodzenia lub uzyskiwać na ten remont pozwolenie?

Nie ma specjalnych wymogów odnośnie odległości budowanego ogrodzenia od strony drogi. Ogrodzenie takie powinno być natomiast wzniesione w granicach istniejącej działki budowlanej, przy czym także zewnętrzna część ogrodzenia winna mieścić się w granicach działki.
Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, podlega natomiast zgłoszeniu właściwemu organowi, choć dotyczy to tylko budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (art. 29 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego).
Jeśli chodzi o remont istniejącego ogrodzenia, to zasadniczo nie będzie on podlegał zgłoszeniu. Jednak jeśli w zakres wykonywanych prac będzie wchodziła odbudowa lub rozbudowa ogrodzenia, to uznać należy, iż wykonanie tego typu robót budowlanych będzie podlegało zgłoszeniu właściwemu organowi w trybie w/w art. 30 prawa budowlanego. Wynika to z definicji pojęcia „budowa” znajdującej się w ustawie prawo budowlane. Mówi ona, iż przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.

Skomentuj jako pierwszy! Czytaj więcej...

Kto płaci za ogrodzenie

piątek, 06 July 2012
Opublikowano w Artykuły

Żaden akt prawny w Polsce nie reguluje kwesti finansowania budowy ogrodzenia jeśli takowe stanowi granicę pomiędzy dwoma oddzielnymi działkami należącymi do innych właścicieli. Prawo polskie mówi jednak iż w przypadku gotowego już ogrodzenia, które stanowi granicę pomiędzy naszą posesją a posesją sąsiada wszelkie koszty związane z jego utzymaniem powinny dotyczyć obydwu stron. Zatem podsumowując nie mozemy nikogo zmusić do współfinansowania budowy ogrodzenia, ale jednocześnie jeśli takowe sami wzniesiemy możemy potem żądać wsparcia finansowego w celach związanych z utrzymaniem tego obiektu. Jest to spowodowane tym, iż takowe ogrodzenie jest wspólnym użytkiem każdej ze stron. Warto zatem przed budową ogrodzenia zapytać sąsiada czy nie miałby nic przeciwko dołożeniu się do budowy ogrodzenia. Sąsiad musi pamiętać iż ogrodzenie daje korzyści wszystkim więc podział kosztów jest a raczej powinien być czymś naturalnym.

Skomentuj jako pierwszy! Czytaj więcej...

Budowa ogrodzeń od strony dróg.

piątek, 06 July 2012
Opublikowano w Artykuły

Plan zagospodarowania przestrzennego

Podstawy do uzgodnienia lokalizacji ogrodzeń należy szukać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan taki jest aktem prawa miejscowego, którego treść ujęta w formie opisowej i graficznej zawiera normy prawne stanowiące o określonym użyciu objętego nim terenu [6]. Według ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie itp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa więc tereny o różnym przeznaczeniu, oddziela zatem również pas drogowy od terenów o innym przeznaczeniu niż drogi. Niejednokrotnie zakłada również możliwość poszerzenia dróg, dlatego przy lokalizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych należy kierować się jego postanowieniami. Potwierdza to również art. 35 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Ponadto w pasie terenu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się wznoszenie wyłącznie tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi, czyli również ogrodzeń. Ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje wyłącznie na koszt właściciela, bez odszkodowania. Ustawa o drogach publicznych zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować m.in. zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podsumowanie

Ogrodzenia stawiane od strony dróg publicznych mogą być lokalizowane w granicach własności nieruchomości, pod warunkiem że nie będą umieszczone w pasie drogowym lub w granicach terenu przewidzianego na poszerzenie pasa drogowego. W takim przypadku zarządca drogi powinien wykupić grunt zajęty pod drogę lub przewidziany na poszerzenie pasa drogowego.

Sprawa komplikuje się w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odmowa uzgodnienia ogrodzenia zlokalizowanego w granicach własności nieruchomości z racji zarezerwowania terenu inwestycji pod budowę drogi publicznej możliwa byłaby tylko wtedy, gdyby zarezerwowanie konkretnego terenu inwestycji pod budowę drogi wynikało z powszechnie obowiązującego przepisu prawa (wyrok WSA w Warszawie z 18 października 2006 r.). Przeznaczenie terenu pod poszerzenie pasa drogowego lub pod budowę drogi publicznej wynikać może np. z indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu, albo z decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, wydawanej na podstawie tzw. specustawy. W razie braku jednej z wymienionych decyzji nie ma podstaw do odmowy uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia w granicy własności nieruchomości, chyba że ogrodzenie stwarzałoby wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym część działki zajęta jest pod drogę, zarządca drogi powinien zmierzać do uregulowania stanu prawnego poprzez wydzielenie i wykup tej części nieruchomości. Jeżeli grunt ten został zajęty pod drogę publiczną i pozostawał na dzień 31 grudnia 1998 r. we władaniu skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, to gmina (w odniesieniu do dróg będących drogami gminnymi) lub skarb państwa (pozostałe drogi) stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. właścicielem tych dróg. Jednak w takim przypadku gmina powinna wystąpić do wojewody o wydanie decyzji. Decyzja wojewody ma charakter deklaratoryjny i potwierdza nabycie tych nieruchomości przez skarb państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

( źródło: mgr Bożena Lara, Administrator nr 4/2010)

Skomentuj jako pierwszy! Czytaj więcej...

O nas

piątek, 06 July 2012
Opublikowano w Bez kategorii

Jesteśmy młodą, prężnie rozwijającą się firmą zajmującą się kowalstwem artystycznym.
Zrealizujemy każde zlecenia spełniając najwyższe wymogi estetyczne jak i jakościowe.
Gwarantujemy Państwu terminowość, fachowe doradztwo, pomiary oraz montaż gotowych wyrobów.

Wykonujemy prace według katalogów naszej firmy, jak i według projektów indywidualnych klienta.
W przypadku jeśli chcieliby Państwo sami wykonać lub zasugerować projekt,
jesteśmy pomocni i otwarci w przygotowaniu.

W ofercie naszej firmy są:
- ogrodzenia kute, bramy przesuwne, bramy dwuskrzydłowe, furtki
- ogrodzenia, bramy i furtki drewniane (konstrukcja stalowa)
- automatyka do bram (rolet drzwi garażowych bramki szlabany przemysłowe)
- ogrodzenia panelowe, druciane, siatka
- balustrady, kraty, kwietnik, meble z metalu
- konstrukcje stalowe (wiaty garaże itp.)

Oferujemy również usługi:
- piaskowanie
- malowanie proszkowe (max. wymiary 4400/1900/2300 mm dł/szer/wys) lub dostawka do
7 000/700/2100 mm
- cynkowanie galwaniczne lub ogniowe
- renowacja i konserwacja bram i ogrodzeń

Wszystkie nasze wyroby zabezpieczamy antykorozyjnie poprzez:
- ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne w zależności od klienta
- piaskowanie
- lakierowanie proszkowe według katalogu farb „RAL”, lakierowanie tradycyjne lub patynowanie

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

Skomentuj jako pierwszy! Czytaj więcej...
Joomla SEF URLs by Artio